Vertebrae (1987)

Vertebrae, 1987
Mixed media on… ?
144 x 41-1/4 inches (366 x 105 cm)